معرفی اساتید

مرکز آموزش های آزاد و مجازی

معرفی اساتید همکار مرکز آموزش های آزاد و مجازی دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان

HadaviNejad_Mostafa
دکتر مصطفی هادوی نژاد
سمت: هیات علمی گروه مدیریت
تخصص: دکتری مدیریت رفتار
ورود به صفحه شخصی
DR-shahsavari
دکتر ناصر شهسواری
سمت: هیات علمی گروه مدیریت
تخصص: دکتری مهندسی صنایع
ورود به صفحه شخصی
mozafari
دکتر وحید مظفری
سمت: هیات علمی گروه علوم و مهندسی خاک
تخصص: دکتری حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه
ورود به صفحه شخصی
aein_morteza
دکتر مرتضی آئین
سمت: هیات علمی گروه مهندسی برق
تخصص: دکتری قدرت
ورود به صفحه شخصی
Hajabdolahi_1400
دکتر حسن حاج عبداللهی
سمت: هیات علمی گروه مهندسی مکانیک
تخصص: دکتری تبدیل اترژی
ورود به صفحه شخصی
Rasoul-Memarzadeh
دکتر رسول معمارزاده
سمت: هیات علمی مهندسی عمران
تخصص: دکتری عمران سازه‌های هیدرولیکی
ورود به صفحه شخصی
p.moeinzadeh_1400
دکتر پوریا معین زاده
سمت: هیات علمی گروه مهندسی مکانیک
تخصص: دکتری مهندسی صنایع
ورود به صفحه شخصی
shahabadini_abolfazl
دکتر ابوالفضل شهاب الدینی
سمت: هیات علمی گروه مهندسی مکانیک
تخصص: دکتری طراحی کاربردی
ورود به صفحه شخصی
shakiba_ali
دکتر علی شکیبا
سمت: هیات علمی گروه علوم کامپیوتر
تخصص: دکتری محاسبات علمی
ورود به صفحه شخصی
negarestani_hossein
دکتر حسین نگارستانی
سمت: هیات علمی گروه آمار
تخصص: دکتری آمار 
ورود به صفحه شخصی
kharazmi_Omid
دکتر امید خوارزمی
سمت: هیات علمی گروه آمار
تخصص: دکتری آمار
ورود به صفحه شخصی
oraki_abuzar
دکتر ابوذر اورکی
سمت: هیات علمی گروه زبان­‌شناسی و مطالعات ترجمه
تخصص: دکتری مترجمی زبان انگلیسی
ورود به صفحه شخصی
khanipour_somayeh
دکتر سمیه خانی پور
سمت: هیات علمی گروه ایران‌شناسی
تخصص: دکتری تاریخ ایران
ورود به صفحه شخصی
keshavarz_mohammad
دکتر محمد کشاورز
سمت: هیات علمی گروه ایران‌شناسی
تخصص: دکتری ایران‌شناسی
ورود به صفحه شخصی
razmdide_paria
دکتر پریا رزم‌دیده
سمت: هیات علمی گروه زبان‌­شناسی و مطالعات ترجمه
تخصص: دکتری زبان‌شناسی 
ورود به صفحه شخصی
forouzeshnia_mohammadreza
دکتر محمدرضا فروزش فرد
سمت: هیات علمی گروه فیزیک
تخصص: دکتری اپتیک و لیزر
ورود به صفحه شخصی
kamali_ardavan
دکتر اردوان کمالی
سمت: هیات علمی گروه علوم و مهندسی خاک
تخصص: دکتری خاکشناسی
ورود به صفحه شخصی
rezaei_reza
دکتر رضا رضایی
سمت: هیات علمی گروه زبان­‌شناسی و مطالعات ترجمه
تخصص: دکتری مترجمی زبان انگلیسی
ورود به صفحه شخصی
maazallahi_parvaneh
دکتر پروانه معاذالهی
سمت: هیات علمی گروه ایران‌شناسی
تخصص: دکتری مترجمی زبان انگلیسی
ورود به صفحه شخصی
monfared_InPixio
دکتر مهوش منفرد
سمت: هیات علمی گروه معارف اسلامی و حقوق
تخصص: دکتری حقوق بین الملل
ورود به صفحه شخصی
mahmoudinia_davoud
دکتر داود محمودی نیا
سمت: هیات علمی گروه علوم اقتصادی
تخصص: دکتری اقتصاد پولی
ورود به صفحه شخصی
Soleymani_Reza
دکتر رضا سلیمانی
سمت: هیات علمی گروه مدیریت
تخصص: دکتری تحقيق در عمليات
ورود به صفحه شخصی
babaei
دکتر حسین بابایی
سمت: هیات علمی گروه علوم ورزشی
تخصص: دکتری آسیب شناسی ورزشی
ورود به صفحه شخصی
Gholami_Reza
دکتر رضا غلامی
سمت: هیات علمی گروه حسابداری
تخصص: دکتری حسابداری
ورود به صفحه شخصی
DehghaniSoltani_Mahdi
دکتر مهدی دهقانی سلطانی
سمت: هیات علمی گروه مدیریت
تخصص: دکتری مديريت بازرگانی
ورود به صفحه شخصی
alinejad_azar
دکتر آذر علی نژاد
سمت: هیات علمی گروه معارف اسلامی و حقوق
تخصص: دکتری حقوق جزا و جرمشناسی
ورود به صفحه شخصی
Shakiba_Fahimeh
دکتر فهیمه شکیبا
سمت: هیات علمی گروه ایران‌شناسی
تخصص: دکتری زبان‌های باستانی ایرانی
ورود به صفحه شخصی
Ghadiri_Ghaleb
دکتر غالب قدیری
سمت: هیات علمی گروه معارف اسلامی و حقوق
تخصص: دکتری فقه و مبانی حقوق
ورود به صفحه شخصی
HadadRanjbar_Somayeh
دکتر سمیه حداد رنجبر
سمت: هیات علمی گروه معارف اسلامی
تخصص: دکتری روانشناسی تربیتی
ورود به صفحه شخصی
hamednia_rasool
دکتر رسول حامد نیا
سمت: هیات علمی گروه معارف اسلامی
تخصص: دکتری معارف اسلامی
ورود به صفحه شخصی
aghah-abbasi
دکتر رضا آقاعباسی
سمت: هیات علمی گروه معارف اسلامی و حقوق
تخصص: دکتری حقوق خصوصی
ورود به صفحه شخصی