دوره علوم اداری و اقتصاد
دوره علوم انسانی
دوره آمار و ریاضی
دوره زبان و ایران شناسی
دوره فنی و مهندسی
دوره کشاورزی
دوره علوم پایه
سایر دوره ها
دوره علوم اداری و اقتصاد
AA37
ورود به دوره آموزش کاربردی نرم افزار MSP
AA57
ورود به دوره آموزشی برنامه ریزی استراتژیک پویا
AA28
ورود به دوره آموزشی مدیریت رفتارهای تاریک سازمانی
AA38
ورود به دوره آموزشی مدیریت پروژه حرفه ای
ورود به دوره آموزشی تشریح مدل بومی شده تعالی سازمانی
AA29
ورود به دوره آموزشی فرهنگ سازمانی اسلامی
AA39
ورود به دوره آموزشی مدیریت استراتژیک پروژه
AA06
ورود به دوره آموزشی نگهداری و تعمیرات
AA30
ورود به دوره آموزشی اداره امور عمومی در اسلام
AA40
ورود به دوره مدیریت ادعا، اصول، Claim و حل و فصل اختلافات
AA08
ورود به دوره آموزشی کنترل کیفیت آماری
AA31
ورود به دوره آموزشی ابعاد حکمرانی علوی
AA41
ورود به دوره آموزشی دفتر مدیریت پروژه
AA07
ورود به دوره آموزشی ارزیابی عملکرد
AA32
ورود به دوره آموزشی اصول و مبانی ارتباطات
AA42
ورود به دوره آموزشی مدیریت کیفیت جامع EFQM
AA09
ورود به دوره آموزشی مدیریت ارتباط با مشتری CRM
AA33
ورود به دوره آموزشی رهبری تحول در سازمانها
AA43
ورود به دوره آموزشی کنترل کیفیت آماری SPC
۶ (۲)
ورود به دوره آموزشی امکان سنجی مالی پروژه ها
AA34
ورود به دوره آموزشی برقراری ارتباط موثر با محیط و دیگران
AA44
ورود به دوره آموزشی کنترل کیفیت با استفاده از MINITAB
AA10
ورود به دوره آموزشی تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره
AA35
ورود به دوره آموزشی آشنایی با اندیشه سیاسی و سیره امام خمینی (ره)
AA45
ورود به دوره آموزشی آشنایی با متدولوژی شش سیگما
AA11
ورود به دوره آموزشی ارزیابی عملکرد با مدلهای تحلیل پوششی داده ها
AA36
ورود به دوره آموزشی اخلاق فردی، اجتماعی و اداری
AA46
ورود به دوره آموزشی کمربند سبز شش سیگما
AA12
ورود به دوره آموزشی ارزیابی مالی طرحهای سرمایه گذاری
AA22
ورود به دوره آموزشی رهبری سازمانی
AA47
ورود به دوره آموزشی گسترش عملکرد کیفیت QFD
AA04
ورود به دوره تحلیل تکنیکال مقدماتی  بورس
AA23
ورود به دوره آموزشی مدیریت قدرت در سازمان
AA48
ورود به دوره آموزشی آشنایی و استفاده از چرخه بهره وری
AA05
ورود به دوره تحلیل تکنیکال پیشرفته بورس
AA24
ورود به دوره آموزشی مدیریت تعارض
AA49
ورود به دوره آشنایی و کاربرد عملی TRIZ
AA13
ورود به دوره آموزشی آنچه در رفتار سازمانی مهم است
AA25
ورود به دوره آموزشی مدیریت استرس (بهداشت روانی کارکنان)
AA50
ورود به دوره آموزشی تفکر سیستمی
AA15
ورود به دوره آموزشی شخصیت در رفتار سازمانی
AA26
ورود به دوره آموزشی عدالت سازمانی
AA51
ورود به دوره شبیه سازی سیستمهای پیچیده با استفاده از پویایی سیستم
AA14
ورود به دوره تواناییها و ویژگیهای بومشناختی در رفتار سازمانی
AA27
ورود به دوره تغییر سازمانی و مدیریت مقاومت در برابر آن
AA52
ورود به دوره آموزشی اقتصاد مهندسی پیشرفته
AA21
ورود به دوره آموزشی تیم سازی و شیوه کار گروهی
AA16
ورود به دوره مدیریت ادراکات سازمانی
AA54
ورود به دوره تشریح معیارهای مدل سرآمدی EFQM
AA20
ورود به دوره آموزشی مدیریت ارتباطات سازمانی
AA17
ورود به دوره آموزشی مدیریت نگرش های شغلی
AA55
ورود به دوره آموزشی خودارزیابی بر اساس مدل EFQM
AA19
ورود به دوره آموزشی مدیریت احساسات
AA18
ورود به دوره آموزشی انگیزش شغلی
AA56
ورود به دوره آموزشی نظام آراستگی 5S
دوره علوم انسانی
ES11
ورود به دوره آموزش مهارت های زندگی
EE20
ورود به دوره آموزشی خانواده موفق از نظر حقوق و فقه
EE18
ورود به دوره آموزشی جنبه های کاربردی حقوق شرکت ها
EE12
ورود به دوره آموزش پیش از ازدواج
EE19
ورود به دوره آموزش مهارت های زندگی
EE15
ورود به دوره آموزش مهارت های زندگی
EE10
ورود به دوره آموزش مهارت های زندگی
EE04
ورود به دوره آموزش مصاحبه جلسه قبل از خواستگاری
EE13
ورود به دوره آموزشی آشنایی با قانون چک
EE08
ورود به دوره آموزش تربیت کودک و نوجوان
EE05
ورود به دوره آموزشی اخلاق حرفه ای
EE14
ورود به دوره آموزشی اصول تنظیم قرارداد نویسی
EE07
ورود به دوره آموزشی مدیریت هیجان ها
EE06
ورود به دوره آموزشی عوامل تحکیم خانواده
EE16
ورود به دوره آموزشی بررسی آرای هیات عمومی دیوان عالی کشور
EE09
ورود به دوره آموزشی مدیریت روابط خانواده
EE02
ورود به دوره آموزشی شهروندی در نظام اداری
EE17
ورود به دوره آموزشی سند مالکیت به استناد اسناد عادی
EE03
ورود به دوره آموزشی راه های مدیریت خشم
EE01
ورود به دوره آموزشی منشور حقوق شهروندی
دوره آمار و ریاضی
RR01
ورود به دوره آموزش نرم افزار Excel
RR02
ورود به دوره آموزش نرم افزار SPSS
RR06
ورود به دوره آموزش نرم افزار R
RR03
ورود به دوره آموزشی آشنایی با پرسشنامه الکترونیک
RR04
ورود به دوره آموزشی آمار رسمی
RR07
ورود به دوره آموزش نرم افزار OPEN BUGS
RR05
ورود به دوره آموزشی آشنایی با روش های تحقیق و تحلیل آماری
RR10
ورود به دوره آموزشی نظریه اطلاع
RR09
ورود به دوره آموزشی قابلیت اطمینان
RR11
ورود به دوره آموزشی آمار استنباطی
دوره زبان و ایران شناسی
ZZ05
ورود به دوره ویرایش فنی، زبانی و رایانه ای
ZZ01
ورود به دوره نرم افزار Lancsbox
ZZ09
ورود به دوره روش تحقیق
ZZ04
ورود به دوره خط میخی فارسی باستانی روی لوحه گلی
ZZ06
ورود به دوره آمادگی برای آزمون مترج رسمی دادگستری
ZZ07
ورود به دوره آموزش نرم افزار ترادوس
ZZ02
ورود به دوره اصول ویرایش متن
ZZ08
ورود به دوره آموزشی ترجمه شفاهی
ZZ03
ورود به دوره آموزش نامه نگاری اداری
ZZ11
ورود به دوره آموزش ایرانگردی و جهانگردی
ZZ10
ورود به دوره آموزش ایرانگردی و جهانگردی
ZZ12
ورود به دوره آموزش ایرانگردی و جهانگردی
دوره فنی و مهندسی
FF15
ورود به دوره SQL Server & Database
FF04
ورود به دوره بهینه سازی مصرف انرژی در الکتروموتورها
FF20
ورود به دوره کنترل پروژه با استفاده از نرم افزار (MSP)
FF14
ورود به دوره Storage+
FF05
ورود به دوره شبیه سازی سیستمهای قدرت با استفاده از دستگاه شبیه ساز
FF22
ورود به دوره مدل سازی فرآیندها بر اساس BPMN
FF13
ورود به دوره High Performance Programming
FF03
ورود به دوره سیستم های انتقال و توزیع آب شهری
FF24
ورود به دوره استاندارد مدیریت ریسک (3100)
FF12
ورود به دوره Python Programming
FF07
ورود به دوره آموزشی آنالیز ارتعاشات
FF25
ورود به دوره اصول و مبانی مدیریت دانش
FF11
ورود به دوره Linux
FF16
ورود به دوره استاندارد مدیریت کیفیت (9001)
FF27
ورود به دوره تعالی سازمانی بر مبنای مدل EFQM
FF10
ورود به دوره CCNA Security
FF18
ورود به دوره استاندارد مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی (45001)
FF19
ورود به دوره مدیریت پروژه بر مبنای استاندارد PMBOK
FF09
ورود به دوره CCNA Routing Switching
FF17
ورود به دوره استاندارد مدیریت زیست محیطی (14001)
FF23
ورود به دوره مدیریت ریسک سازمانی
FF08
ورود به دوره آموزشی داده کاوی
FF21
ورود به دوره مدیریت فرآیندهای کسب و کار
FF26
ورود به دوره استاندارد مدیریت دانش (30401)
دوره کشاورزی
KK03
ورود به دوره مدیریت تغذیه باغهای پسته
KK02
ورود به دوره آشنایی با GIS & RS
دوره علوم پایه
PP02
ورود به دوره نرم افزار CST Microwave Atudio
PP01
ورود به دوره نرم افزار کامسول
سایر دوره ها

دوره راهنمایان تاریخی فرهنگی

یکی از دوره‌های مهم و پرطرفدار از دوره‌های کوتاه­مدت آموزش گردشگری که مصوّب وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است، دوره راهنمای تور ایرانگردی و جهانگردی (تاریخی ­فرهنگی) است. محوریت اصلی این دوره، سفر مسئولانه و آگاهانه در مناطق تاریخی و فرهنگی است.

در این دوره به مباحث مربوط به فرهنگ و تاریخ ایران پرداخته می­شود و کمک می­‌کند که افراد شناخت بیشتری از مسائل تاریخی و سرگذشت پیشینیان کسب کنند و به عنوان یک راهنمای تاریخی-فرهنگی بتوانند سایر افراد چه ایرانی چه ملت­های دیگر را با تاریخ و تمدن غنی کشورمان آشنا کنند. فراگیران شرکت کننده در طول دوره علاوه بر کلاس های تئوری بازدید­های عملی را از سایت­های تاریخی خواهند داشت که به درک بهتر دروس تئوری آنان کمک می­‌کند. همچنین نحوه برگزاری یک تور، چگونگی توضیح و تشریح  جاذبه­ها، مدیریت و مسئولیت­پذیری در تور به­عنوان یک راهنما را در این سفرها و بازدید­های آموزشی فرا خواهند گرفت. افرادی که تمایل دارند راهنمای تورهای تاریخی و فرهنگی شوند، با شرکت در این دوره آموزشی هرچه بیشتر با تاریخ، تمدن و فرهنگ ایران زمین آشنا خواهند شد و اطلاعاتی جامع در مورد ایران کسب خواهند نمود.

 دوره آموزشی راهنمای تور ایرانگردی و جهانگردی (فرهنگی)، با توجه به اطلاعاتی که لازم است یک راهنمای تور فرهنگی بداند، به سرفصل‌های تئوری و عملی تقسیم شده است.  این دوره در واقع شامل 21 سرفصل درسی می‌باشد که دانش آموختگان پس از کسب نمره قبولی در آزمون­های داخلی، آزمون جامع و مصاحبه زبان (فراگیرانی که تمایل به دریافت کارت فارسی زبان دارند نیاز به شرکت در مصاحبه زبان ندارند) گواهینامه رسمی از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی دریافت می­کنند. این مدرک قابل ترجمه و مورد تأیید دادگستری و وزارت امورخارجه می باشد.

pngwing.com (4)

دوره MBA و مدیریت اجرایی:

دوره MBA و مدیریت اجرایی برای مدیران و کارشناسانی طراحی شده است که دروس مدیریت را نگذرانده‌اند و از مسیر تخصص‌‌های دیگر عهده‌‌دار مسئولیت‌‌های مدیریتی شده و یا خواهند شد. این دوره با هدف انتقال مفاهیم اساسی دوره MBA به صورت فشرده به مدیران و کارشناسان، طوری طراحی شده است که مشکلات و مسائل سازمان‌‌ها را بر اساس رهنمودهای دانش مدیریت و به طور نظام‌‌یافته شناسایی می‌‌کند و برای حل آن‌ها راه‌حل‌های مناسبی را می‌اندیشد.

ویژگی های دوره MBA چیست؟

  • ارایه سرفصل ها مطابق با شرایط محیطی و کسب و کار در ایران
  • تقویت و پرورش مهارتهای مدیریتی و تعمیق دانش راهبردی مدیریت کسب و کار
  • شبکه سازی قوی با دیگر شرکت کنندگان
  • آشنایی با چالش های مشترک در کسب وکار
  • ایجاد ارتباط های سازنده و بهره گیری از تجربیات دیگران برای کسب و کار
  • برخورداری از اساتید مجرب و مطرح در حوزه کسب و کار
  • ماهیت کاربردی کارگاه ها به منظور کسب تخصص و مهارتهای مدیریتی
  • اعطای گواهینامه قابل ترجمه و مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
  • ارایه مطالب و مباحث به صورت مطالعه موردی Case Study 
  • برگزاری دوره ها در ساعات غیراداری
pngwing.com