فرم ها

فرم شماره (1):

فرم اعلام آمادگي مدرس در برگزاري دوره هاي آموزش

فرم شماره (2):

فرم سوابق آموزشي و پژوهشي مدرس در برگزاري دوره

فرم شماره (3):

فرم دوره هاي درخواستي آموزش آزاد و مجازي

فرم شماره (4):

فرم ليست متقاضيان  برگزاري  دوره آموزشي 

فرم شماره (5):

فرم ليست اسامي شرکت کنندگان در دوره آموزشي

فرم شماره (6):

فرم ارزيابي دوره هاي آموزشي آزاد و مجازي

برخی تفاهم نامه ها