برخی نمونه کارهای تولید محتوا در مرکز آموزش های آزاد و مجازی دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان

نمونه محتوای موشن گرافی:

معرفی مرکز آموزش های آزاد و مجازی

تولید شده توسط:

مرکز آموزش های آزاد و مجازی دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان

نمونه محتوای موشن گرافی:

معرفی مرکز آموزش های آزاد و مجازی

تولید شده توسط:

مرکز آموزش های آزاد و مجازی دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان

نمونه محتوای موشن گرافی:

آموزش نحوه استفاده از سامانه آموزش مجازی شرکت ملی صنایع مس

تولید شده توسط:

مرکز آموزش های آزاد و مجازی دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان

نمونه محتوای ویدیویی ترجمه و زیر نویس:

دوره آموزش مجازی مدیریت استراتژیک - مایکل پورتر

تولید شده توسط:

مرکز آموزش های آزاد و مجازی دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان

نمونه محتوای ویدیویی:

مستند سازی گردشگری دشت ریواس شهربابک در کرمان

تولید شده توسط:

مرکز آموزش های آزاد و مجازی دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان

نمونه تیزر ویدیویی معرفی و تبلیغاتی:

دانشکده ایرانشناسی دکتر تجدد

تولید شده توسط:

مرکز آموزش های آزاد و مجازی دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان

نمونه محتوای صدا گذاری شده:

مستند بزرگترین هلدینگ معدنی دنیا ریو تینتو

تولید شده توسط:

مرکز آموزش های آزاد و مجازی دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان

نمونه محتوای آموزش پزشکی:

دوره آموزش مجازی تغییر رفتار برای دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

تولید شده توسط:

مرکز آموزش های آزاد و مجازی دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان