معرفی همکاران

مرکز آموزش های آزاد و مجازی

سمیه خانی پور

سمت : هیات علمی گروه ایران‌شناسی
دکتری تاریخ ایران

پروانه معاذالهی

سمت : هیات علمی گروه زبان­‌شناسی
دکتری مترجمی زبان انگلیسی

سمیه دل‌زنده‌روی

سمت : هیات علمی گروه زبان­‌شناسی
دكتري مترجمی زبان انگلیسی

رضا رضایی

سمت : هیات علمی گروه زبان­‌شناسی
دکتری مترجمی زبان انگلیسی

ابوذر اورکی

سمت : هیات علمی گروه زبان­‌شناسی
دکتری مترجمی زبان انگلیسی

پریا رزم‌دیده

سمت : هیات علمی گروه زبان‌­شناسی
دکتری زبان‌شناسی

فهیمه شکیبا

سمت : هیات علمی گروه ایران‌شناسی
دکتری زبان‌های باستانی ایرانی

محمد کشاورز

سمت : هیات علمی گروه ایران‌شناسی
دکتری ایران‌شناسی

رضا غلامی

سمت : هیات علمی گروه حسابداری
دکترای حسابداری

صفحه شخصی

حسین نگارستانی

سمت : هیات علمی گروه آمار
دکترای آمار

صفحه شخصی

مصطفی هادوی نژاد

سمت : هیات علمی گروه مدیریت
دکترای مدیریت رفتار

صفحه شخصی

علی شکیبا

سمت : هیات علمی گروه کامپیوتر
دکترای کامپیوتر

صفحه شخصی

عباس شول

سمت : هیات علمی گروه مدیریت
دکترای مدیریت تولید

صفحه شخصی

داود محمودی نیا

سمت : هیات علمی گروه اقتصاد
دکترای اقتصاد پولی

صفحه شخصی

مهدی دهقانی سلطانی

سمت : هیات علمی گروه مدیریت
دکترای مدیریت بازرگانی

صفحه شخصی

حسن حاج عبداللهی

سمت : هیات علمی گروه مکانیک
دکترای تبدیل انرژی

صفحه شخصی